Manifest 'People Building Peace'

logo

archief
De wereld waarin wij leven is doortrokken van geweld. Dat is te zien op TV, te lezen in de krant en te merken in onze omgeving. Geweld is kennelijk ‘de’ manier waarop mensen denken conflicten te kunnen oplossen. Wij, mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor vrede, pleiten voor een fundamentele verandering in de aanpak van conflicten, zowel in Nederland als elders in de wereld.

Oorlogen maken talloze slachtoffers, niet alleen soldaten, maar steeds vaker en ook steeds meer burgers, vooral vrouwen en kinderen. Oorlogen veroorzaken de vernietiging van gemeenschappen en van middelen van bestaan. Onze toekomst en die van komende generaties wordt hierdoor ernstig bedreigd.

Hoewel oorlog in Nederland en West-Europa na 60 jaar vrede ver weg lijkt te zijn, is er de laatste jaren sprake van toenemende spanningen tussen bevolkingsgroepen. Een gewelddadig conflict in Nederland is niet langer ondenkbaar. Inzet voor een vreedzame wereld betekent dus ook inzet voor een vreedzaam Nederland.

Veel conflicten, ook die in de Nederlandse samenleving, zijn terug te voeren op sociale uitsluiting en armoede en op een eenzijdig beeld van ‘de ander’. Ook de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen speelt een belangrijke rol. Wij willen ons, samen met andere organisaties en overheden, sterk maken voor een andere aanpak om gewelddadige conflicten te voorkomen. Voor vrouwen is hierbij een cruciale rol weggelegd. Zij worden vaak als eerste geconfronteerd met signalen van dreigende conflicten en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van verdere escalatie. We pleiten niet voor een militaire aanpak of voor de inperking van burgerlijke vrijheden, maar voor het aanpakken van de achterliggende oorzaken. Gezamenlijk willen wij werken aan een ‘cultuur van vrede en geweldloosheid’.

Wij maken deel uit van een wereldwijde coalitie met als doel het voorkomen van gewelddadige conflicten. Onder de titel ‘People Building Peace’ heeft deze coalitie de ‘Mondiale Actie Agenda (pdf 0,7 MB) ter Voorkoming van Gewelddadige Conflicten’ opgesteld en aangeboden aan de Verenigde Naties (juli 2005). Deze actieagenda doet een beroep op regeringen om de bijdrage van maatschappelijke organisaties te erkennen en samen te werken aan een veilige, vreedzame wereld.

In het najaar van 2005 zijn wij als Nederlandse ondertekenaars van de Mondiale Actie Agenda bijeen gekomen om de uitgangspunten ervan te bevestigen en te werken aan het verder uitbreiden van de Nederlandse coalitie ‘People Building Peace’. Inzet is dat zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties deze uitgangspunten onderschrijven. Tevens zijn we bezig met het opstellen van een Nederlandse Actie Agenda ter Voorkoming van Gewelddadige Conflicten voor de periode 2006-2010. De vaststelling van de definitieve versie hiervan zal plaatsvinden in het voorjaar van 2006.

UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten van de Nederlandse coalitie 'People Building Peace' zijn de volgende:

1. Voorkomen is beter
Nu wordt meestal pas op een crisis gereageerd als deze al is uitgebroken. Het is beter om actie te ondernemen als een dreigende crisis nog met vreedzame middelen kan worden opgelost. Dat geldt zowel in de internationale context, als ook in Nederland. We zetten ons met kracht in om sociale uitsluiting op te heffen en om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millenniumontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Tegelijkertijd zetten we ons in om in onze eigen omgeving de interculturele dialoog te bevorderen en te werken aan het geweldloos oplossen van conflicten. Samen met de Nederlandse overheid willen we bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid (2001-2010).

2. Een cruciale rol voor maatschappelijke organisaties
Maatschappelijke organisaties vervullen een doorslaggevende rol als het gaat om het voorkomen van gewelddadige conflicten en om vredesopbouw. Vaak zijn deze organisaties, beter dan overheden, in staat om de verschillende partijen bijeen te brengen, te werken aan verzoening, campagne te voeren tégen het gebruik van geweld en een dialoog aan te gaan over een gezamenlijke toekomst. We vragen de Nederlandse overheid deze rol te erkennen en te ondersteunen. In dit verband wijzen we ook op het belang van VN Veiligheidsraad Resolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid, die onder meer tot doel heeft vrouwen meer zeggenschap te geven bij vredesprocessen en wederopbouw.

3. Investeren in een toekomst zonder geweld
Voorkomen van geweld is niet alleen beter dan ‘genezen’, het is aanmerkelijk goedkoper. Toch zal er ook moeten worden geïnvesteerd, met name in trainingen en in capaciteits-opbouw. Tevens is er meer geld nodig voor snelle geweldloze acties bij een dreigende escalatie. De Mondiale Actie Agenda (pdf 0,7 MB) pleit voor een betere coördinatie tussen de Verenigde Naties, nationale en regionale overheden en actoren binnen de ‘civil society’. We vragen de Nederlandse overheid hieraan een actieve bijdrage te leveren en dit in haar beleid op te nemen. Investeren in conflictpreventie en vredesopbouw, waaronder het steunen van burgervredeswerk, is een investering in een toekomst zonder geweld!

ONDERTEKENAARS

Dit manifest is voorjaar 2006 ondertekend door vele organisaties waaronder Pais en het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.
hoofdmenu    inhoud    info pais    uw reactie