Manifest tegen de “Nieuwe Oorlog”

Rechtvaardigheid, geen wraak

De organisaties die deel uitmaken van het Platform tegen de “Nieuwe Oorlog” zijn geschokt over de onvoorstelbare terreuraanslagen van 11 september. We veroordelen deze onmenselijke daden en leven mee met de slachtoffers. Hen moet recht gedaan worden, onder andere door toekomstige terroristische aanslagen te voorkomen. Wij willen niet dat er nog meer burgerslachtoffers vallen en maken ons dan ook zorgen over een militaire campagne onder leiding van de Verenigde Staten, waarbij zelfs het gebruik van kernwapens “niet uitgesloten” is. Wij vrezen dat Nederland, als NAVO-bondgenoot, in deze oorlogshandelingen wordt meegezogen en roepen de Nederlandse regering op zich in te spannen voor een alternatieve reactie:

* Neem de voedingsbodem van het terrorisme weg

Militaire vergelding zal geen einde maken aan het terrorisme. Terrorisme is alleen effectief te bestrijden door de problemen op te lossen die de voedingsbodem ervan vormen. Terrorisme maakt gebruik van uitzichtloosheid die voortkomt uit sociale ongelijkheid en repressie, zowel binnen staten als op internationale schaal. De internationale gemeenschap moet zich niet laten verleiden tot steun aan militaire acties, maar moet (in VN-verband) een bijdrage leveren aan het vreedzaam oplossen van conflicten – zoals b.v. die in het Midden-Oosten – in de wereld.

* Wraak is geen waardige reactie

Onze rechtsstaat is gebaseerd op het intomen van wraak en eigenrichting. Een militaire wraakcampagne gaat hier lijnrecht tegenin. Wij keuren zo’n actie af op grond van dezelfde waarden als die waarmee we de aanslagen in de VS veroordelen. In plaats van hen eigenhandig af te straffen, moeten de verantwoordelijken voor de aanslagen berecht worden door een onafhankelijke rechterlijke macht. Een militaire reactie leidt tot nog meer burgerslachtoffers, vluchtelingen en geweld, om over de dreiging met kernwapens nog maar te zwijgen. Onder het internationaal recht is zo’n reactie bovendien omstreden. Verregaande uitbreiding van de bevoegdheden van inlichtingendiensten staan overigens op gespannen voet met democratische verworvenheden als het recht op privacy. In plaats van de budgetten voor defensie en inlichtingendiensten te verhogen kan beter geïnvesteerd worden in conflictpreventie. We moeten het geweld doen ophouden en niet voortzetten.

* Creëer geen nieuw vijandbeeld

De verantwoordelijken voor de aanslagen worden in de hoek van het islamitisch fundamentalisme gezocht. Zowel in de VS als in Nederland draagt dit helaas bij aan verscherping van vooroordelen tegen moslims en migranten. Een vijandbeeld tegen de islam is zo geboren. De verwachte militaire reactie zal het vijandbeeld verder aanwakkeren. Dit brengt ook de multiculturele samenleving in gevaar. Westerse overheden moeten erkennen dat terrorisme en islam niet samenvallen en dat ook de bevolking in een land als Afghanistan lijdt onder de terreur van het fundamentalisme. Als bevolking moeten we laten zien dat mensen van verschillende religies, herkomst en gezindte in vrede met elkaar kunnen samenleven.

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    over 'tKA   

Laatst gewijzigd: 26 september 2001