Vredesbeweging Pais War Resisters’ International Nederland
War Resisters’ International Nederland

Beginselverklaring WRI

War Resisters International (verder WRI) is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke organisaties, groepen en personen die allen de WRI-verklaring onderschrijven:

Oorlog is een misdaad tegen de mensheid.
Ik ben daarom vastbesloten geen enkele soort oorlog te ondersteunen en naar de opheffing van alle oorzaken van oorlog te streven.

Het is mogelijk om geweldloze actie te bevorderen, en om mensen over de gehele wereld die weigeren aan oorlog of aan oorlogvoorbereidingen deel te nemen, te steunen en te verenigen. Dit beginsel bevordert een wereld zonder oorlog.
WRI-lidmaatschap staat open voor allen die de WRI-beginselen onderschrijven. De WRI heeft geweldloosheid als uitgangspunt.
Voor sommigen is geweldloosheid een manier van leven; voor ons allen is het een vorm van actie die het leven veilig stelt, die zich uitspreekt tegen onderdrukking, en die de waarde van elke persoon erkent. Geweldloosheid kan actief verzet verenigen zowel met de dialoog, alsook met de weigering om medewerking te verlenen aan onderdrukking.
Dit kan opbouwend werken om alternatieven te doen ontstaan, en het kan steun onthouden aan een systeem van onderdrukking.
WRI kan zich met een conflict bemoeien met het doel verzoening te brengen, met het versterken van het maatschappelijk stelsel, en met het verlenen van steun aan hen die onderaan in de maatschappij staan.
WRI brengt mensen van verschillende richtingen samen om naar oplossingen te zoeken.
Zelfs wanneer zulke doelen niet onmiddellijk kunnen worden bereikt, zijn wij in onze geweldloosheid vastberaden om nooit andere mensen te doden.

Oorlog is een vermijdbare vorm van georganiseerd geweld, waarvan de wortels diep gaan.
WRI tracht die wortels aan te pakken door processen van socialisatie te veranderen. Patronen van overheersing, die alle aspecten van het leven beïnvloeden, zowel binnen de maatschappij als tussen verschillende samenlevingen, dienen veranderd te worden. Overheersing vindt plaats in de onderdrukking van diegenen die minder macht hebben, en in de onderwerping van de natuur.
Vormen van overheersing zijn gebaseerd op factoren als geslacht, klasse, culturele en etnische verschillen en bestaan eveneens zowel binnen de maatschappij als tussen de verschillende volkeren. De voorbereidingen voor oorlogen worden niet bepaald door de strijdkrachten, ze kunnen worden gevonden binnen alle culturen.
Het zijn niet alleen soldaten en politici die verantwoordelijk zijn, maar ook degenen die hun toestemming en medewerking verlenen. Het zijn niet alleen degenen die voldoening zoeken in het verkrijgen van macht over anderen door het vergaren van bezittingen, maar ook degenen die hun eigen identiteit ontlenen aan het bestempelen van anderen als vijandig, hetzij in de naam van godsdienst dan wel van ideologie of volk.

WRI onderkent het bestaan van wereldwijde onrechtvaardigheid en verzet zich daartegen; evenals tegen de rol die door het militaire bestel, dat deze onrechtvaardigheid veroorzaakt en handhaaft, vervuld wordt.
Toen WRI in 1921 werd opgericht was dat op Europese leest, en het merendeel van de wereld was nog gekoloniseerd. Sindsdien heeft de uitbuiting zich gehandhaafd door middel van economische, politieke en militaire structuren, door de handelwijze van staten en ondernemingen in de materieel rijke wereld, en door de handelwijze van de post-koloniale staten zelf.
Het patroon van economische exploitatie heeft niet alleen geleid tot ernstige ongelijkheid en onrechtvaardigheid binnen en tussen de samenlevingen, maar ook tot vernietiging van de leefomgeving. Dit alles wordt mede in stand gehouden door het militaire bestel met de actieve medewerking, en vaak ook directe betrokkenheid van de voormalige koloniale regimes en andere dominante staten.
Ons verzet is gericht tegen de voorbereiding en de uitvoering van deze militaire macht. Het bieden van weerstand tegen de militarisering van de maatschappij die hiermee gepaard gaat, gaat hand in hand met actief verzet tegen de onrechtvaardige systemen, waarvan dit militaire bestel deel uitmaakt.

Om de oorzaken van oorlog aan te pakken is het noodzakelijk dat we ons inzetten voor maatschappelijke verandering. WRI tracht samen met anderen een wereld op te bouwen die niet gebaseerd is op angst of op militaire macht, noch op overheersing en hiërarchie, maar die gebouwd is op basis van gelijkwaardigheid.
Een wereld waar aan de fundamentele behoeften van mensen wordt voldaan, waar vrouwen en mannen een gelijkwaardige stem hebben, en waar de verschillende culturen en etnische groepen elkaar accepteren. Een wereld waarin grenzen geen scheiding aanbrengen, en waar dat mogelijk is ophouden te bestaan, en waar de natuurlijke leefomgeving wordt gerespecteerd. We werken aan de opbouw van samenlevingen waar iedereen zich kan uitspreken over de besluiten die hen betreffen, en waar van bovenaf opgelegd gedrag wordt vervangen door gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vrijwillige samenwerking.

WRI zal nooit met enige oorlog instemmen, of die oorlog nu gevoerd wordt door een staat, door een “bevrijdingsleger”, of onder de bescherming van de Verenigde Naties, of wanneer het humanitaire militaire interventie wordt genoemd. Hoe nobel de retoriek ook klinkt, oorlogen worden altijd gevoerd om bepaalde machtspolitieke of een economische belangen te dienen. Desondanks onderkennen wij dat bepaalde situaties ons voor gewetensproblemen plaatsen, situaties zoals het gewapend verzet tegen het fascisme in de dertiger jaren, of gewapend verzet tegen volkerenmoord, zo ook de gewapende strijd voor de bevrijding van onderdrukking of verzet tegen regimes die van buitenaf zijn opgelegd. Elk conflict verdient een analyse. We werken samen om ons te verzetten tegen het militaristisch beleid, en tegen de onderdrukkende omstandigheden die naar die situatie leiden, en we werken samen in het ontwikkelen van geweldloze vormen van solidariteit.
We zijn ons bewust van de beperkingen van onze benadering met betrekking tot de korte termijn. Daarom richten wij onze blik op de lange termijn. We weten waar oorlogen toe leiden: naar leed en vernietiging, naar verkrachting en georganiseerde misdaad, naar verlies van normen en waarden, en naar nieuwe structuren van overheersing. En daarom wijzen wij ze af, en verplichten wij ons om een betere manier van handelen teweeg te brengen.

Het “Nee” van WRI tegen oorlog heeft tot doel om de cirkel van geweld te doorbreken.
Ook bij de meest afschuwelijke situatie blijven wij stilstaan, om te onderzoeken welke hulpmiddelen voor actie beschikbaar zijn en met welke groepen en op welke wijze actie zou kunnen bijdragen aan het verminderen van geweld. Wij handhaven onze verplichting om te werken door middel van geweldloosheid, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de middelen die we gebruiken vorm zullen geven aan de doelen die we willen bereiken. We weten dat geweld en oorlog hun eigen logica hebben; ze brengen het slechtste in de mens naar boven. Oorlogvoering kan de oorzaken van oorlog nooit uitschakelen, geweld heeft de neiging voeding te geven aan een toekomstig conflict.

WRI leden nemen deel aan allerlei geweldloze acties. Iedereen in WRI heeft persoonlijke verantwoordelijkheid, maar zoekt tegelijkertijd naar wegen waarin deze verantwoordelijkheid een gemeenschappelijke vorm aanneemt. WRI-groepen zijn het meest bekend geworden vanwege het verzet tegen militaire dienst en tegen defensiebelasting. Daarnaast door het voeren van campagne tegen de productie van en de handel in wapens, alsook vanwege het solidair samenwerken met pacifisten in een oorlogssituatie.
Maar groepen voeren ook projecten uit met het doel mentale en fysieke ondersteuning te verlenen, zowel tijdens als na afloop van oorlogen. Ook zijn er projecten die tot doel hebben de dialoog te bevorderen tussen groepen die met elkaar in conflict zijn. Daarnaast zijn er projecten om kleinschalige economische gemeenschapszin te bevorderen.
Achter al deze strategieën ligt het basisprincipe van de noodzaak om een vredescultuur op te bouwen. Een cultuur die een verbinding legt tussen hoe we leven en de beslissingen die we nemen, en de invloed die dit heeft op anderen. Deze cultuur stelt vragen over militaristische, racistische en patriarchale normen en waarden. Deze cultuur wil ook rekening houden met de vooruitzichten van diegenen die aan de zijlijn van de samenleving zijn geplaatst. Deze cultuur stelt prijs op verscheidenheid, en heeft een verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld als geheel, en zet dat om in geschikte werk- of actievormen op lokaal niveau. Het is een cultuur die er met geweldloze middelen naar streeft verandering teweeg te brengen. Deze WRI-verklaring is hierbij een belangrijke eerste stap.

vertaling: Willem van Leenhoff